Onze aanpak

Een groep gemotiveerde kleuterleidsters staat in voor de begeleiding van uw kleuter doorheen enkele jaren van zijn/haar ontwikkeling.
Drie pijlers zijn hierbij zeer belangrijk :
1. de samenwerking met de ouders;
2. de vakbekwaamheid van de leerkracht;
3. de band met uw kleuter.

Regelmatig houden we als schoolteam, personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen om de persoonlijke vorming van onze leerkrachten te stimuleren en het schoolleven te plannen, te evalueren en bij te sturen.

Bijzondere aandacht gaat naar onze kleuters met specifieke onderwijsbehoeften. Binnen het kader van het M-Decreet* heeft de school een eigen observatiesysteem ontwikkelt dat de leidsters gebruiken om uw kleuter te volgen en de zorg te bieden die uw kleuter nodig heeft.

De leerkracht noteert de gegevens, verwerkt ze, en samen met andere collega’s, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, directie, CLB, u als spilfiguur en eventuele externe begeleiders gaan wij op zoek naar een geschikt traject op maat van elk kind.

Verschillende malen per schooljaar is hierover intern en extern overleg.

De ouders van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden bij de start van de besprekingen op de hoogte gebracht van de situatie en regelmatig uitgenodigd voor een gesprek. Deze uitnodiging kan uitgaan van de klastitularis en/of de directeur.

 

M-Decreet: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet

 

De ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap zoals die geconcretiseerd zijn in de leerplannen van het Katholiek Onderwijs, dienen als leidraad. Die leerplannen vormen dan weer de leidraad voor het ontwikkelingsplan, uitgegeven door VVKBao (Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs).
Vanuit een positieve houding willen we de ontwikkeling van elk kind stimuleren door het scheppen van rijke ervaringskansen.
Tien ontwikkelingsdomeinen vormen uitgangspunten bij het plannen van activiteiten :
1.emotionele ontwikkeling
2.sociale ontwikkeling2
3.morele ontwikkeling
4.muzische ontwikkeling
5.godsdienstige ontwikkeling
6.motorische ontwikkeling
7.zintuiglijke ontwikkeling
8.denkontwikkeling
9.taalontwikkeling
10.ontwikkeling van de zelfsturing

 

Voor advies kunnen ouders en leerkrachten terecht bij het :

CLB = Centrum voor Leerlingbegeleiding.

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties van het basis- en secundair onderwijs een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. U kan er rechtstreeks of via de school terecht.

Een CLB werkt volgens het decreet op de Centra voor Leerlingenbegeleiding, gestemd door het Vlaams Parlement op 1 december 1998.

Waar kunnen zij bij helpen?

 • … je zit met vragen over opvoeding en aanpak van je kind…
 • … je hebt twijfels bij de overstap van de kleuterklas naar de lagere school…
 • … je hebt vragen over vaccinaties en medische onderzoeken…
 • … de studiekeuze van je kind blijft een moeilijk vraagstuk…
 • … je vraagt je af of de ontwikkeling van je kind wel normaal verloopt…
 • … je zit met vragen over de hulp die je kind nodig heeft op school…
 • … je krijgt te horen dat er op school problemen zijn…

… een greep uit de mogelijke vragen waar je als ouder wel eens mee te maken kan krijgen.

CLB-medewerkers bieden ondersteuning bij:

 • de schoolloopbaan van je kind (op de website  www.onderwijskiezer.be  vind je alvast heel wat informatie over de onderwijsstructuur, studierichtingen en scholen)
 • de opvolging van de groei, lichamelijke ontwikkeling en gezondheid via medische onderzoeken en vaccinaties
 • vragen i.v.m. leren en studeren, motivatie, studiehouding, leerproblemen,…
 • zorgen en vragen over de sociale ontwikkeling van je kind, emotionele en gedragsproblemen.

We bekijken samen met u hoe we kunnen helpen en wat ons aanbod kan zijn. In overleg met u kunnen we doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

 

De centra voor leerlingenbegeleiding begeleiden de kinderen vanaf de instap in de kleuterschool tot het verlaten van het secundair onderwijs.

Als het kind van school verandert, kan dit ook een verandering van CLB meebrengen of van contactpersonen. In dat geval wordt het CLB-dossier overgemaakt van het vorige aan het volgende CLB. Dit is de normale gang van zaken en is ook logisch omwille van de continuïteit van de begeleiding.

Indien ouders of leerlingen van 12 jaar en ouder daartegen toch verzet willen aantekenen, dienen zij dit te doen bij de directeur van het vorige CLB. Dit moet schriftelijk gebeuren en binnen de 10 dagen na de kennisname.
Gegevens op het gebied van de preventieve gezondheidszorg en de leerplicht worden echter altijd overgedragen; dit is wettelijk verplicht.

Indien men het belangrijk vindt dat het dossier zo snel mogelijk wordt doorgegeven, kunnen de ouders of leerlingen van 12 jaar en ouder, dit schriftelijk meedelen aan de directeur van het vorige CLB. Zo hoeft er geen dertig dagen gewacht te worden.

 

Voor onze school kan u terecht op volgend adres :

CLB – AMi2 , Sint Benedictusstraat 14B, 2640 Mortsel

Tel : 03/443.90.20

Fax : 03/443.90.21

mortsel@clb-ami2.be

 

Elke school werkt met een CLB-onthaalpersoon.

Voor onze school is dit: Mevrouw Ann Vandercappellen, psycho-pedagoog.
De andere teamleden zijn:
mevrouw Stefanie De Winter, CLB – arts;
mevrouw Sofie Landries, verpleegkundige;

U kunt op het C.L.B. terecht tijdens de openingsuren :

maandag 09:00-12:00 en 13:00-19:00
dinsdag-vrijdag 09:00-12:00 en 13:00-16:00
Wij zijn gesloten tijdens de volgende vakanties:
– de kerstvakantie behalve op 2 dagen
– de paasvakantie
– de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus